What are you looking for?

Deddf Gwarchod Data 1998 – Hysbysiad Prosesu Teg

Caiff defnydd a datgeliad data personol ei reoli yn y DU gan Ddeddf Gwarchod Data 1998.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn rheoli data i bwrpas Deddf Gwarchod Data 1998 hefo’r Comisiynydd Gwybodaeth. Ein rhif rhybudd yw Z573781X . Fel rheolwr data bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau ein bod ni neu drydydd parti yn gallu prosesu data ar ein rhan ac yn cadw at egwyddorion y Ddeddf Gwarchod Data wrth brosesu data personol.

Gwelir yr 8 egwyddor Gwarchod Data isod:

1. Dylid prosesu data personol yn deg ac yn gyfreithlon.

2. Dylid casglu data personol er gyfer un neu fwy o ddibenion cyfreithlon yn unig, ac nid ydynt i’w prosesu ymhellach mewn unrhyw ffordd sy’n anghydnaws â’r diben neu’r dibenion hynny.

3. Bydd data personol yn ddigonol, yn berthnasol ond nid yn ormodol mewn perthynas â diben neu ddibenion eu prosesu.

4. Bydd data personol yn fanwl gywir a, lle bo hynny’n angenrheidiol, yn cael eu cadw’n gyfamserol.

5. Ni fydd data personol brosesir ar gyfer unrhyw ddiben neu ddibenion yn cael eu cadw’n hirach nag sydd angen ar gyfer y diben neu’r dibenion hynny.

6. Prosesir data personol yn unol â hawliau deiliaid data dan y Ddeddf yma.

7. Dylid cymryd camau technegol a threfniadol priodol yn erbyn prosesu data personol anawdurdodedig neu anghyfreithlon ac yn erbyn colled ddamweiniol neu ddistryw, neu niwed i ddata personol.

8. Ni ddylid trosglwyddo data personol i wlad neu diriogaeth y tu allan i’r Gymuned Economaidd Ewropeaidd oni bai bod y wlad neu’r diriogaeth honno yn sicrhau lefel diogelwch digonol i hawliau a rhyddid deiliaid data o safbwynt prosesu data personol.

Adnabyddir yr hysbysiad hwn fel hysbysiad ‘prosesu teg’ at ddiben Deddf Gwarchod Data 1998 a’r bwriad yw i’ch hysbysu o’r mathau o ddata personol y gallai Cyngor Sir Ddinbych eu cadw a beth ellir ei wneud ag o.

Pa fath o wybodaeth fydd Cyngor Sir Ddinbych yn ei gadw amdanaf i?

Fe allwn fod yn cadw gwybodaeth fel eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni neu fanylion cyfrif banc, ond fe allwn hefyd fod yn cadw gwybodaeth mwy sensitif amdanoch er enghraifft, gwybodaeth am eich iechyd, crefydd, tueddfryd rhywiol neu unrhyw droseddau torcyfraith. Bydd y wybodaeth sydd gennym ni yn dibynnu ar y gwasanaeth drosglwyddir i ni.

Gallai data personol fod yn wybodaeth gedwir ar gyfrifiadur, mewn cofnod papur h.y. ar ffeil, ond gall hefyd gynnwys mathau eraill o wybodaeth gedwir yn electronig h.y. lluniau CCTV.

Gall y wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi fod wedi ei gasglu o nifer o ffynonellau amrywiol er enghraifft, gennych chi, eich cynrychiolydd cyfreithiol, partner a theulu neu gan asiantau eraill.

Beth fydd Cyngor Sir Ddinbych yn ei wneud â’r wybodaeth amdanaf i?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu a chadw gwybodaeth bersonol am aelodau o’r cyhoedd, staff a’r bobl hynny y mae’n ganddo gysylltiadau busnes â nhw neu bobl y mae’n darparu gwasanaeth ar eu cyfer nhw. Ni ddefnyddir y wybodaeth yma gan Gyngor Sir Ddinbych ond i gydymffurfio â dyletswyddau statudol er enghraifft, casglu treth cyngor neu i ddarparu gwasanaeth y gwnaethoch chi gais amdano neu sydd ei angen arnoch chi.

Mewn rhai amgylchiadau fe allech fod wedi cytuno i ni gasglu a chadw’r wybodaeth er enghraifft, drwy arwyddo rhestr farchnata ar gyfer math arbennig o ddigwyddiad cyhoeddus.

Sut y caiff fy nata personol i ei ddiogelu?

Fe wnaiff Cyngor Sir Ddinbych bob ymdrech i gadw’r wybodaeth amdanoch chi yn ddiogel ac fe wnaiff bob ymdrech i gydymffurfio â phob deddfwriaeth berthnasol gan gynnwys Deddf Gwarchod Data 1998 a phob safon perthnasol, er enghraifft ISO27001 Safon Diogelwch Gwybodaeth. Mae hyn yn golygu ein bod wedi cymryd camau i sicrhau fod ein cyfrifiaduron a’n ffeiliau yn ddiogel ac y bydd y wybodaeth rowch chi i ni yn cael ei gadw’n gyfrinachol.

I bwy y bydd Cyngor Sir Ddinbych yn datgelu’r wybodaeth amdanaf i?

O bryd i’w gilydd mae rheidrwydd cyfreithiol ar Gyngor Sir Ddinbych i ddatgelu gwybodaeth bersonol gedwir ganddo, er enghraifft i Gyllid a Thollau, yr Heddlu, y Gwasanaeth Iechyd neu asiantau eraill. Bydd unrhyw ddatgeliad a wneir yn unol â’r gyfraith.

Beth allwn i ei wneud i ddarganfod pa wybodaeth sydd gan Gyngor Sir Ddinbych amdanaf i?

Mae gan berson hawl, yn unol â darpariaeth Deddf Gwarchod Data 1998, i ofyn am gopi o’r wybodaeth sy’n cael ei dal gan y ‘rheolwr data’. Gelwir hyn yn gais ‘Hawl Gweld Deiliad’.

Beth allwn i ei wneud os tybiwn i fod y wybodaeth amdanaf i yn anghywir neu’n gamarweiniol?

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn sicrhau fod y wybodaeth gedwir mor gyfamserol ag sydd bosib ond cofiwch roi gwybod os y credwch fod y wybodaeth amdanoch chi yn anghywir mewn unrhyw ffordd. Bydd hyn nid yn unig yn gymorth i ni ddarparu gwybodaeth i chi am wasanaethau hanfodol yr ydych yn gymwys i’w derbyn, ond hefyd bydd yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’n gofynion deddfwriaethol.

Mae Deddf Gwarchod Data 1998 yn rhoi’r hawl i chi flocio, cywiro, dileu neu ddiwygio gwybodaeth. Ond, mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd yn rhaid i ni drwy gyfraith i gadw’r wybodaeth am gyfnod arbennig felly efallai na fydd hi’n bosib i wneud hynny bob tro. Os felly fe rown wybod i chi.

Os hoffech chi wybod mwy am y Ddeddf Gwarchod Data, cysylltwch â’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Menter Twyll Genedlaethol

Er mwyn atal a chanfod twyll, mae’n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith, ddiogelu’r arian rydyn ni’n ei weinyddu a rhannu gwybodaeth gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cyllid cyhoeddus.
Bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru’n penodi archwilydd i archwilio ein cyfrifon. Mae hefyd yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data.
Mae paru data’n cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiadurol a ddelir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadurol eraill a ddelir gan yr un corff neu gorff arall. Gwybodaeth bersonol ydy’r data hwn fel arfer. Mae paru data’n ei gwneud yn bosibl adnabod ceisiadau a thaliadau twyllodrus. Pan ddeuir o hyd i bâr mae’n dynodi fod yna anghysondeb ac felly mae angen ymchwilio iddo ymhellach. Ni ellir tybio fod yna achos o dwyll, gwall neu esboniad arall nes y cynhelir ymchwiliad.
Ar hyn o bryd mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddarparu gwybodaeth paru data a bydd yn edrych ar gofnodion fel:

Mae’r manylion yn llawlyfrau’r Archwilydd Cyffredinol sydd i’w cael ar www.wao.gov.uk. Defnyddir data gan yr Archwilydd Cyffredinol mewn ymarfer paru data gydag awdurdod statudol fel rhan o’i bwerau yn Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 1998. Nid oes angen caniatâd yr unigolion perthnasol o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Mae paru data gan yr Archwilydd Cyffredinol yn destun Cod Ymarfer. Mae hwn i’w gael ar www.wao.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymau pam ei fod yn paru gwybodaeth benodol, ewch i www.wao.gov.uk neu cysylltwch â Katrina Febry, Cydgysylltydd y Fenter Twyll Genedlaethol, Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ, 029 2032 0616 neu anfonwch e-bost at nfi@wao.gov.uk.

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr