What are you looking for?

Mae tywod fflat tawel a gwyntoedd mawr yn gwneud ein traethau’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau yn yr haul a phob math o chwaraeon dŵr ar gyfer y profiadol a dechreuwyr fel ei gilydd.

Does dim rhaid i chi wneud unrhyw beth gyda’n milltiroedd a milltiroedd o dywod ac eithrio gorwedd arno neu wneud y castell tywod achlysurol. Ond mae hynny’n ymddangos yn dipyn o wastraff o lawer iawn o le! Ni fydd hyd yn oed gêm o griced traeth yn ymestyn mor bell â hynny, oni bai eich bod wedi dod Freddie Flintoff ar wyliau gyda chi.

Beth rydych angen ydi bwrdd tir, bygi barcud neu gwch hwylio tywod. Maent yn dod yn fwy a mwy poblogaidd. Efallai oherwydd eu bod yn cynnig yr holl gyffro o chwaraeon dŵr traddodiadol, ond heb orfod gwlychu.

Y cyfan rydych ei angen yw awel y môr – tic. A digon o dywod – tic dwbl. Cyn i chi ei wybod, bydd ein traeth gogoneddus yn ddarlun euraid o bell.
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/leisure/beaches-and-lakes/beaches-and-lakes.aspx

Achubwyr Bywyd Traeth

Mae Achubwyr Bywyd Traeth yn gweithredu ar ac o gwmpas y traethau yn y Rhyl, o hanner tymor Sulgwyn Mai tan yr wythnos gyntaf ym mis Medi. Ein prif bryder yw eich diogelwch felly cadwch lygad ar y baneri, dilynwch ein cyngor a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus. Maent wedi cymhwyso’n llawn mewn sgiliau achub o ddŵr agored, cynnal bywyd a chymorth cyntaf. Ac mae ganddynt 4×4 ymateb cyflym, dau gerbyd bob tir, diffibrilwyr ac ocsigen. Digon o dawelwch meddwl i chi, hyd yn oed os mai dim ond wedi crafu’ch pen-glin ydych chi neu wedi cael ychydig o losg haul.

Mae achubwyr bywyd cymwysedig yn gwylio dros ein parthau ardaloedd ymdrochi, ac o bryd i’w gilydd rydym yn patrolio’r ardaloedd nad ydynt yn barthau, yn ogystal rhoi cyngor diogelwch ac ymateb i ddigwyddiadau, drwy gydol y tymor.

Tra byddwn yn gweithio, byddwn yn cadw llygad ddiogel ar yr ardaloedd ymdrochi, rhoi cyngor ar ddiogelwch a gwybodaeth i dwristiaid, a gweinyddu cymorth cyntaf. I gael rhagor o wybodaeth am ansawdd dŵr ein traethau, ewch i wefan Cyngor Sir Ddinbych.
http://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/leisure/beaches-and-lakes/rhyl-beach.aspx

Ein horiau craidd yw 10am-4:30pm ond yn amlwg pan fydd yr haul yn rhostio’r baneri, byddwn yno lawer hirach. Os yw’r baneri coch a melyn yn hedfan, yna byddwch yn gwybod eu bod yn cadw llygad arnoch chi a’ch teulu.

Traethau Rhyl

Gyferbyn â phen y Stryd Fawr mae’r prif draeth a’r traeth prysuraf yn y Rhyl. Yn ystod y tymor bydd ein hachubwyr yn cadw llygad arnoch i sicrhau eich diogelwch i mewn ac allan o’r dŵr, ac ymdrin ag unrhyw faterion sy’n codi, fel eich bod yn cael ymweliad pleserus. Cofiwch, os ydych ar ein traethau, mae’r llanw yn mynd i mewn ac allan, felly peidiwch â chael eich dal allan ar draethell pan fo’r llanw’n dod i mewn, gwiriwch amseroedd y llanw a chadwch yn ddiogel.

Ble i ddod o hyd i'n achubwyr bywyd

Mae ein traethau’n ymestyn ar hyd arfordir Sir Ddinbych o ‘Bont Y Ddraig’ yn yr harbwr yn y Rhyl i’r Clwb Hwylio ym Mhrestatyn, ac mae tair ardal ymdrochi gydag achubwyr bywyd arnynt:

Canol Y Rhyl - Y tu cefn i’r SeaQuarium, Rhyl

Dwyrain y Rhyl - Rhwng gorsaf Gwylwyr y Glannau a Theatr y Pafiliwn

Prestatyn Central - Rear of Nova Centre, Prestatyn

Splash Point

Canol y Rhyl

Mae gan y traeth hwn faner Gwobr Glan Môr, sy’n golygu bod y dŵr yn cyrraedd safon benodol, a bod y traeth yn lân, yn ddiogel ac wedi’i reoli’n dda. Gan mai hwn yw ein traeth prysuraf, mae cyfyngiad ar gŵn rhwng Mai – Medi.

Parcio agosaf

 • Pentref y Plant, Tanddaear
  494 Lle
 • Sinema Vue, Rhodfa'r Gorllewin
  331 Lle

Gwybodaeth ddefnyddiol

Rholiwch dros bob eicon i arddangos gwybodaeth.

Tu cefn i’r Ganolfan Groeso, Arena Ddigwyddiadau ac Ardal Chwarae Dŵr Parc Drifft.

Y Toiledau Agosaf

Gellir llogi cadeiriau yn Ardal Chwarae Dŵr Parc Drifft neu tu ôl i’r SeaQuarium

Llogi Amwynderau

Gellir llogi cadeiriau yn Ardal Chwarae Dŵr Parc Drifft neu tu ôl i’r SeaQuarium

Llogi Amwynderau

Arosfan SeaQuarium

Arosfan Bysiau Agosaf

Consesiynau Arena Ddigwyddiadau, Gostyngiadau Llithrfa, Academi Blas

Lluniaeth agosaf

Allan o’r tymor gwyliau yn unig rhwng Medi a Mai

Caniatáu Cŵn

Oes, Gwyliau Sulgwyn Mai tan Medi

Achubwyr Bywyd

Dwyrain y Rhyl

Yn ymestyn o orsaf Gwylwyr y Glannau heibio Theatr y Pafiliwn ac i Old Golf Road, mae Dwyrain y Rhyl yn draeth llawer tawelach, i ffwrdd o fwrlwm Gorllewin y Rhyl a Chanol y Rhyl. Mae’n lle braf i ymlacio a mwynhau’r golygfeydd. Ceisiwch weld Trwyn y Fuwch, Yr Wyddfa, Dyffryn Clwyd, Cilgwri, ac ar ddiwrnod clir, dylech hyd yn oed allu gweld Ynys Môn. Mae cyfyngiad ar gŵn ar draeth Dwyrain y Rhyl yn ystod y tymor gwyliau o Mai – Medi. Mae’r traeth yma hefyd yn gwbl hygyrch wrth ddefnyddio ein ramp mynediad a gynlluniwyd yn arbennig gyda’n cadeiriau olwyn tywod-gyfeillgar sydd ar gael i’w llogi am ddim gan yr Achubwyr Bywyd yn ystod y tymor gwyliau.

Parcio agosaf

 • Pentref y Plant, Tanddaear
  494 Lle
 • Sinema Vue, Rhodfa'r Gorllewin
  331 Lle

Gwybodaeth ddefnyddiol

Rholiwch dros bob eicon i arddangos gwybodaeth.

Maes Parcio Theatr y Pafiliwn

Toiledau agosaf

- Pêl-foli Traeth, Pêl-droed Traeth a Chadeiriau Olwyn Tywod-Gyfeillgar (Tymhorol: Pan mae’r Achubwyr Bywyd yn gweithio)

Llogi Amwynderau

Rhyl Tua 3/4 milltir

Gorsaf Drên Agosaf

Theatr y Pafiliwn

Arosfan Bysiau Agosaf

Consesiynau Awyr Agored Rhodfa’r Dwyrain a Bariau Theatr y Pafiliwn

Lluniaeth agosaf

Allan o’r tymor gwyliau yn unig rhwng Medi a Mai

Caniatáu Cŵn

Oes, Gwyliau Sulgwyn Mai tan Medi

Achubwyr Bywyd

Splash Point

Splash Point yw ein traeth cyfeillgar i gŵn, ac mae’n lle gall cyfeillion pedair troed ymestyn eu coesau ar unrhyw adeg, o fewn neu tu allan i’r tymor. Gelli cael mynediad i’r traeth ar bwyntiau penodol gan fod waliau’r môr yn eithaf uchel, rhwng y traeth a’r prom. Os ydych yn cymryd eich ci ar y traeth yn Old Golf Road, ewch tua’r dwyrain ac mae gennych ychydig filltiroedd o draeth ble y gallwch fynd heb unrhyw gyfyngiadau.

Croeso i Gŵn

Rydym yn gwybod faint mae cŵn wrth eu bodd ar lan y môr.  Felly, rydym wedi ceisio gwneud ein traethau mor gyfeillgar i gŵn ag y bo modd.  Dim ond rhwng Mai a Medi mae’n rhaid iddynt gadw at eu darn o dywod eu hunain.

Y rhannau tawelaf ac ehangaf, yn naturiol.  Mae croesi i gŵn croesawu unrhyw bryd o Old Golf Road yn y Rhyl yr holl ffordd i draeth Ffrith ym Mhrestatyn.  Cyn belled eu bod ar dennyn.

Yn nhymor yr haf, mae’r traethau canolog yn y Rhyl ar gyfer pobl yn unig.  Mae’n ddrwg gennym ond dydyn ni ddim am iddynt daro ein cestyll tywydd drosodd.

Parcio agosaf

 • Pavilion Theatre West
  331 Spaces

Gwybodaeth ddefnyddiol

Rholiwch dros bob eicon i arddangos gwybodaeth.

Old Golf Road

Toiledau agosaf

Rhyl Tua 1 milltir

Gorsaf Drên Agosaf

Old Golf Road

Arosfan Bysiau Agosaf

Rhodfa’r Dwyrain a Bariau Theatr y Pafiliwn

Lluniaeth agosaf

Ydy, ar unrhyw adeg

Caniatáu Cŵn

Na

Achubwyr Bywyd

Ansawdd y Dŵr - Isafswm

ymwelwyr Gwybodaeth

visitorinfoimg

Advert

advertimg

Sut i gael
hyd i ni

homemap

Cofrestrwch ar gyfer cynigion a digwyddiadau

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

 • Visitor information
 • gwybodaeth i ymwelwyr