What are you looking for?

Cymeradwyo cam cyntaf cyllid glan y môr y Rhyl

Mon 14 Nov

Mae ailddatblygu glan y môr y Rhyl wedi cymryd cam sylweddol ymlaen heddiw (dydd Mawrth), wrth i Gabinet Cyngor Sir Ddinbych gymeradwyo buddsoddiad £4.5 miliwn yng ngham cyntaf y rhaglen.

Mae’r buddsoddiad ar gyfer y parth lletygarwch yn cael ei ariannu drwy grant o £3.5miliwn gan Lywodraeth Cymru, elw ar ôl gwerthu hen safle Honey Club a chyfraniadau gan wasanaethau’r cyngor.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ariannu’r gwaith o ddymchwel yr Heulfan, gwelliannau mewnol i Theatr y Pafiliwn, ail-gladio tu allan y theatr, adnewyddu maes parcio’r dwyrain; gwelliannau i faes parcio Pentref y Plant; gwella’r Tŵr Awyr; ffioedd dylunio ar gyfer y Ganolfan Gweithgareddau Dŵr arfaethedig, hysbysfyrddau’r Heulfan a dymchwel Uned C ym Mhentref y Plant.

Mae’r datblygiad arfaethedig wedi ei rannu yn bedwar parth ar wahân ar hyd Glan y Môr yn y Rhyl. Mae’r parthau yn cynnwys y canlynol:

1. Mae’r Parth Lletygarwch yn cynnig ailwampio rhan o Theatr y Pafiliwn, adeiladu gwesty newydd, tafarn teuluol ac uned bwyty/adwerthu ar wahân, a dymchwel yr Heulfan. Mae cyfleuster newydd posibl i ategu’r Pafiliwn hefyd yn cael ei ystyried, ond yn dal i fod ar gam datblygu cynnar gydag achos busnes eto i’w gwblhau.

2. Mae’r Parth Hamdden Actif yn cynnig creu gweithgareddau hamdden awyr agored masnachol newydd yn yr ardal rhwng yr Ardd Goffa a’r Arena Digwyddiadau Awyr Agored.

3. Mae’r Cam Adloniant Teuluol yn cynnig creu Plaza Tref yn cynnwys detholiad o fwytai yn gyfagos i’r sinema bresennol a’r Tŵr Awyr. Mae’r Tŵr Awyr wedi’i gynnig ar gyfer gwaith ailwampio fel goleudwr sefydlog. Mae’r cynigion hefyd yn cynnwys rhai dymchweliadau ar Bentref y Plant a Maes Parcio Tanddaearol wedi’i wella a’i adnewyddu.

4. Mae’r Cam Canolfan Ddyfrol yn cynnig atyniad dŵr newydd i ddisodli’r hen Heulfan, i’w lleoli drws nesaf i’r Parth Adloniant Teulu. Mae achos busnes ar gyfer hyn dan ystyriaeth ar hyn o bryd.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae hon yn garreg filltir bwysig ar gyfer datblygiad glan y môr y Rhyl ac mae’r penderfyniad ariannol yn dynodi ymrwymiad parhaus yn Sir Ddinbych i symud ymlaen â’r prosiect mawr.

“Mae darn cyntaf o’r jig-so adfywio wedi cychwyn, sef dymchwel yr Heulfan, a bydd gwaith yn cychwyn ar ailfodelu Theatr y Pafiliwn.

“Nid bod o fudd i economi y Rhyl yn unig drwy ddenu rhagor o ymwelwyr yw nod y datblygiadau a’r gwelliannau i’r promenâd, ond mae ar gyfer preswylwyr y Rhyl, Sir Ddinbych a chymunedau gogledd Cymru yn ehangach, i sicrhau eu bod yn gwybod yn union beth sydd gan y dref i’w gynnig.

“Mae’r cyllid gwerth £3.5 miliwn a dderbyniwyd yn ddiweddar trwy gynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru wedi ein galluogi i gyflymu’r gwaith ar sawl elfen o’r cynllun, gan gynnwys dymchwel yr Heulfan. Bydd datblygiadau glan y môr newydd y Rhyl yn cynnwys Canolfan Ddyfrol i gymryd lle’r hen Heulfan. Bydd penderfyniad ar gynigion gwirioneddol ar gyfer y cam cyntaf yn cael ei wneud yn yr hydref”.

Mae’r prosiect datblygu ehangach glannau’r Rhyl werth cyfanswm o £33 miliwn, ac wedi ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych, gyda gweddill y buddsoddiad sector preifat yn cael ei sicrhau gan Neptune Developments Limited.

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr