What are you looking for?

Cynnydd gwych ar gartrefi newydd fforddiadwy yn y Rhyl

14 November 2016

Mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen ar ddatblygiad sy’n cynnwys tai fforddiadwy newydd yn y Rhyl, a bydd rhai ohonynt ar gael dan gynllun Cymorth Prynu Llywodraeth Cymru, gan helpu pobl i fod yn berchen ar eu cartref eu hunain.

Penododd Grŵp Tai Pennaf, sy’n cynnwys Cymdeithas Tai Clwyd Alyn, yr arbenigwyr adeiladu blaenllaw Galliford Try Partnerships i adeiladu 20 o dai dwy a thair ystafell wely yn wynebu Gerddi Heulwen yn y dref, a bydd rhai ohonynt ar gael dan ‘Cymorth Prynu’ sy’n rhoi cyfle i bobl â chysylltiad lleol, naill ai yn byw neu yn gweithio yn yr ardal, i fod yn berchen ar eu cartrefi eu hunain.

Mae’r cartrefi newydd yn bosibl diolch i gefnogaeth trwy bartneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan ganolog o waith adfywio ehangach yn y dref ac ymwelodd cynrychiolwyr o’r holl asiantaethau partner â’r datblygiad ar ddydd Mercher (5 Hydref), gan gynnwys y Cynghorydd Ann Davies, Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych.

“Mae’r gwaith yn symud ymlaen yn dda iawn ac rydym yn disgwyl galw mawr am yr eiddo,” dywedodd Rob Hopkins, Rheolwr Gwerthu a Phrydlesu Clwyd Alyn a ychwanegodd bod y cartrefi yn cael eu hadeiladu gan y contractwyr Galliford Try sydd wedi ennill gwobrau am eu gwaith.

“Mae Cymorth Prynu yn ffordd wych i bobl gael camu i’r farchnad dai. Dan y cynllun dim ond blaendal a morgais ar 50% o’r eiddo y bydd ar brynwyr sy’n bodloni’r meini prawf eu hangen, felly gall fod yn rhatach prynu na rhentu.

“Mae Clwyd Alyn yn rhoi benthyciad ar gyfer y 50% arall o’r eiddo, ond nid oes unrhyw gost am hyn i’r prynwr, mae’n cael ei ad-dalu ar sail gwerth yr eiddo os bydd yn cael ei werthu yn y dyfodol.”

“Mae’r cartrefi modern, newydd ar Stryd Gronant yn ddelfrydol ar gyfer cyplau a theuluoedd. Maent wedi eu hadeiladu i safon uchel ac mae gan bob un ohonynt fan parcio wedi ei ddynodi.

“Rydym yn disgwyl galw mawr am y cartrefi sydd ar werth a byddant yn cael eu dyrannu i brynwyr am y tro cyntaf sy’n gweithio yn y Rhyl a chysylltiad uniongyrchol â’r dref, neu yn symud i’r dref i weithio.”

Dywedodd y Cynghorydd Barbara Smith, Aelod o’r Cabinet sy’n Arweinydd dros Dai ar Gyngor Sir Ddinbych: “Rydym yn falch iawn o weld y gwaith yn symud ymlaen ar y cynllun hwn. Mae’n brosiect safonol arall a fydd yn helpu i wella ansawdd bywyd i bobl leol.

“Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’r Rhyl, gan ein bod wedi gweld y datblygiadau tai yn dod i drefn ac mae’r cynlluniau uchelgeisiol ger y môr yn dod yn eu blaenau yn dda.

“Mae’r datblygiad hwn yn garreg filltir arall yn y gwaith o adfywio’r Rhyl.”

Er mwyn cofrestru eich diddordeb yn y cartrefi newydd ar Stryd Gronant neu i gael rhagor o wybodaeth am Gymorth Prynu, ffoniwch 0800 183 5757 (neu am alwadau rhatach o ffôn symudol ffoniwch 01745 536800) neu anfon e-bost enquiries@clwydlyn.co.uk

Mae’r cartrefi yn rhan o fuddsoddiad £4.5 miliwn Pennaf mewn adfywio tai yn y Rhyl, gan weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych, i drawsnewid tai yng nghanol y Rhyl o gwmpas Gerddi Heulwen.

Mae Pennaf eisoes wedi gorffen nifer o raglenni adnewyddu eang o gwmpas yr ardal ac mae hefyd bron a gorffen cynllun adnewyddu arall ar eiddo yn Stryd yr Abaty a Stryd Edward Henry.

Mae’r cartrefi sy’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd gan Galliford Try Partnerships ar Stryd Gronant a Stryd yr Abaty yn bosibl gyda chymorth Llywodraeth Cymru a byddant ar gael i’w rhentu neu eu prynu trwy gynllun daliadaeth niwtral.

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr