What are you looking for?

Author Archives: admin

 1. Cymeradwyo cam cyntaf cyllid glan y môr y Rhyl

  Leave a Comment

  Mae ailddatblygu glan y môr y Rhyl wedi cymryd cam sylweddol ymlaen heddiw (dydd Mawrth), wrth i Gabinet Cyngor Sir Ddinbych gymeradwyo buddsoddiad £4.5 miliwn yng ngham cyntaf y rhaglen.

  Mae’r buddsoddiad ar gyfer y parth lletygarwch yn cael ei ariannu drwy grant o £3.5miliwn gan Lywodraeth Cymru, elw ar ôl gwerthu hen safle Honey Club a chyfraniadau gan wasanaethau’r cyngor.

  Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ariannu’r gwaith o ddymchwel yr Heulfan, gwelliannau mewnol i Theatr y Pafiliwn, ail-gladio tu allan y theatr, adnewyddu maes parcio’r dwyrain; gwelliannau i faes parcio Pentref y Plant; gwella’r Tŵr Awyr; ffioedd dylunio ar gyfer y Ganolfan Gweithgareddau Dŵr arfaethedig, hysbysfyrddau’r Heulfan a dymchwel Uned C ym Mhentref y Plant.

  Mae’r datblygiad arfaethedig wedi ei rannu yn bedwar parth ar wahân ar hyd Glan y Môr yn y Rhyl. Mae’r parthau yn cynnwys y canlynol:

  1. Mae’r Parth Lletygarwch yn cynnig ailwampio rhan o Theatr y Pafiliwn, adeiladu gwesty newydd, tafarn teuluol ac uned bwyty/adwerthu ar wahân, a dymchwel yr Heulfan. Mae cyfleuster newydd posibl i ategu’r Pafiliwn hefyd yn cael ei ystyried, ond yn dal i fod ar gam datblygu cynnar gydag achos busnes eto i’w gwblhau.

  2. Mae’r Parth Hamdden Actif yn cynnig creu gweithgareddau hamdden awyr agored masnachol newydd yn yr ardal rhwng yr Ardd Goffa a’r Arena Digwyddiadau Awyr Agored.

  3. Mae’r Cam Adloniant Teuluol yn cynnig creu Plaza Tref yn cynnwys detholiad o fwytai yn gyfagos i’r sinema bresennol a’r Tŵr Awyr. Mae’r Tŵr Awyr wedi’i gynnig ar gyfer gwaith ailwampio fel goleudwr sefydlog. Mae’r cynigion hefyd yn cynnwys rhai dymchweliadau ar Bentref y Plant a Maes Parcio Tanddaearol wedi’i wella a’i adnewyddu.

  4. Mae’r Cam Canolfan Ddyfrol yn cynnig atyniad dŵr newydd i ddisodli’r hen Heulfan, i’w lleoli drws nesaf i’r Parth Adloniant Teulu. Mae achos busnes ar gyfer hyn dan ystyriaeth ar hyn o bryd.

  Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae hon yn garreg filltir bwysig ar gyfer datblygiad glan y môr y Rhyl ac mae’r penderfyniad ariannol yn dynodi ymrwymiad parhaus yn Sir Ddinbych i symud ymlaen â’r prosiect mawr.

  “Mae darn cyntaf o’r jig-so adfywio wedi cychwyn, sef dymchwel yr Heulfan, a bydd gwaith yn cychwyn ar ailfodelu Theatr y Pafiliwn.

  “Nid bod o fudd i economi y Rhyl yn unig drwy ddenu rhagor o ymwelwyr yw nod y datblygiadau a’r gwelliannau i’r promenâd, ond mae ar gyfer preswylwyr y Rhyl, Sir Ddinbych a chymunedau gogledd Cymru yn ehangach, i sicrhau eu bod yn gwybod yn union beth sydd gan y dref i’w gynnig.

  “Mae’r cyllid gwerth £3.5 miliwn a dderbyniwyd yn ddiweddar trwy gynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru wedi ein galluogi i gyflymu’r gwaith ar sawl elfen o’r cynllun, gan gynnwys dymchwel yr Heulfan. Bydd datblygiadau glan y môr newydd y Rhyl yn cynnwys Canolfan Ddyfrol i gymryd lle’r hen Heulfan. Bydd penderfyniad ar gynigion gwirioneddol ar gyfer y cam cyntaf yn cael ei wneud yn yr hydref”.

  Mae’r prosiect datblygu ehangach glannau’r Rhyl werth cyfanswm o £33 miliwn, ac wedi ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych, gyda gweddill y buddsoddiad sector preifat yn cael ei sicrhau gan Neptune Developments Limited.

 2. Cynnydd gwych ar gartrefi newydd fforddiadwy yn y Rhyl

  Leave a Comment

  Mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen ar ddatblygiad sy’n cynnwys tai fforddiadwy newydd yn y Rhyl, a bydd rhai ohonynt ar gael dan gynllun Cymorth Prynu Llywodraeth Cymru, gan helpu pobl i fod yn berchen ar eu cartref eu hunain.

  Penododd Grŵp Tai Pennaf, sy’n cynnwys Cymdeithas Tai Clwyd Alyn, yr arbenigwyr adeiladu blaenllaw Galliford Try Partnerships i adeiladu 20 o dai dwy a thair ystafell wely yn wynebu Gerddi Heulwen yn y dref, a bydd rhai ohonynt ar gael dan ‘Cymorth Prynu’ sy’n rhoi cyfle i bobl â chysylltiad lleol, naill ai yn byw neu yn gweithio yn yr ardal, i fod yn berchen ar eu cartrefi eu hunain.

  Mae’r cartrefi newydd yn bosibl diolch i gefnogaeth trwy bartneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan ganolog o waith adfywio ehangach yn y dref ac ymwelodd cynrychiolwyr o’r holl asiantaethau partner â’r datblygiad ar ddydd Mercher (5 Hydref), gan gynnwys y Cynghorydd Ann Davies, Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych.

  “Mae’r gwaith yn symud ymlaen yn dda iawn ac rydym yn disgwyl galw mawr am yr eiddo,” dywedodd Rob Hopkins, Rheolwr Gwerthu a Phrydlesu Clwyd Alyn a ychwanegodd bod y cartrefi yn cael eu hadeiladu gan y contractwyr Galliford Try sydd wedi ennill gwobrau am eu gwaith.

  “Mae Cymorth Prynu yn ffordd wych i bobl gael camu i’r farchnad dai. Dan y cynllun dim ond blaendal a morgais ar 50% o’r eiddo y bydd ar brynwyr sy’n bodloni’r meini prawf eu hangen, felly gall fod yn rhatach prynu na rhentu.

  “Mae Clwyd Alyn yn rhoi benthyciad ar gyfer y 50% arall o’r eiddo, ond nid oes unrhyw gost am hyn i’r prynwr, mae’n cael ei ad-dalu ar sail gwerth yr eiddo os bydd yn cael ei werthu yn y dyfodol.”

  “Mae’r cartrefi modern, newydd ar Stryd Gronant yn ddelfrydol ar gyfer cyplau a theuluoedd. Maent wedi eu hadeiladu i safon uchel ac mae gan bob un ohonynt fan parcio wedi ei ddynodi.

  “Rydym yn disgwyl galw mawr am y cartrefi sydd ar werth a byddant yn cael eu dyrannu i brynwyr am y tro cyntaf sy’n gweithio yn y Rhyl a chysylltiad uniongyrchol â’r dref, neu yn symud i’r dref i weithio.”

  Dywedodd y Cynghorydd Barbara Smith, Aelod o’r Cabinet sy’n Arweinydd dros Dai ar Gyngor Sir Ddinbych: “Rydym yn falch iawn o weld y gwaith yn symud ymlaen ar y cynllun hwn. Mae’n brosiect safonol arall a fydd yn helpu i wella ansawdd bywyd i bobl leol.

  “Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’r Rhyl, gan ein bod wedi gweld y datblygiadau tai yn dod i drefn ac mae’r cynlluniau uchelgeisiol ger y môr yn dod yn eu blaenau yn dda.

  “Mae’r datblygiad hwn yn garreg filltir arall yn y gwaith o adfywio’r Rhyl.”

  Er mwyn cofrestru eich diddordeb yn y cartrefi newydd ar Stryd Gronant neu i gael rhagor o wybodaeth am Gymorth Prynu, ffoniwch 0800 183 5757 (neu am alwadau rhatach o ffôn symudol ffoniwch 01745 536800) neu anfon e-bost enquiries@clwydlyn.co.uk

  Mae’r cartrefi yn rhan o fuddsoddiad £4.5 miliwn Pennaf mewn adfywio tai yn y Rhyl, gan weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych, i drawsnewid tai yng nghanol y Rhyl o gwmpas Gerddi Heulwen.

  Mae Pennaf eisoes wedi gorffen nifer o raglenni adnewyddu eang o gwmpas yr ardal ac mae hefyd bron a gorffen cynllun adnewyddu arall ar eiddo yn Stryd yr Abaty a Stryd Edward Henry.

  Mae’r cartrefi sy’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd gan Galliford Try Partnerships ar Stryd Gronant a Stryd yr Abaty yn bosibl gyda chymorth Llywodraeth Cymru a byddant ar gael i’w rhentu neu eu prynu trwy gynllun daliadaeth niwtral.

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

 • Visitor information
 • gwybodaeth i ymwelwyr